Villkor

villkor för lån

Långivning styrs av en mycket stor mängd lagar, förordningar och preciseringar av myndigheter. Att det förhåller sig på det viset beror på att lagstiftaren vill skydda låntagaren på olika sätt eftersom denne har ett tydligt underläge gentemot långivaren. Samtidigt finns naturligtvis också lagar som är till för att ge långivaren möjligheten att på olika sätt få betalt av låntagaren.

Lånevillkor som gäller för en viss långivares verksamhet kombinerar de enligt lag tvingande reglerna med specifika regler som gäller enbart hos en viss långivare. Det går att identifiera tre huvudkategorier av lånevillkor, nämligen:

  • Grundläggande villkor för ansökan
  • Regler kring kreditkontroll
  • Betalningsvillkor.

Grundläggande villkor för ansökan

Det första hindret att passera för den som vill ansöka om ett lån är de grundläggande villkoren kring bland annat ålder och medborgarskap. För att ett lån över huvud taget ska kunna komma ifråga krävs att den sökande uppfyller ett antal mycket basala krav. Det handlar om:

  • Ålder (minst 18 år)
  • Svensk medborgare
  • Svenskt telefonnummer och/eller svensk bokföringsadress
  • Möjlighet att legitimera sig.

Dessa krav är exakt desamma hos alla långivare. När det gäller åldern kan dock vissa långivare sätta kravet lite högre.

Regler kring kreditkontroll

Det är absolut obligatoriskt för en långivare att göra en kreditkontroll på en potentiell låntagare. Det finns inget legalt krav på att denna kontroll ska bygga på uppgifter i en kreditupplysning, men i praktiken blir långivarna tvungna att hämta ut en sådan.

I kreditkontrollen ska långivaren analysera om den sökande har den ekonomiska förmågan, både idag och i framtiden, att betala amorteringar och räntor på lånet. Långivaren ska göra en rättvisande kontroll och lån får inte beviljas till den som kan betraktas ha en mycket liten marginal i sin ekonomi.

En annan del i kreditkontrollen är att undersöka om den sökande har betalningsanmärkningar. Hos majoriteten av långivarna är en betalningsanmärkning ett hinder för lån. Det finns dock undantag till varje huvudregel och när det gäller betalningsanmärkningar kan ett antal långivare acceptera sådana.

Villkor kring återbetalning

Hur lånet ska betalas tillbaka specificeras i detalj i skuldebrevet till lånet. Här framgår vad som ska betalas vid vilka tidpunkter, och hur det ska ske. Bakom dessa villkor finns också en uppsättning mer allmänna regler. Vissa av dessa är direkta omskrivningar av lagregler, såsom till exempel långivarens informationsplikt, medan andra är specifika för den specifika långivaren.

Vanliga preciseringar i villkoren handlar om hur förseningar hanteras. Regler om förseningsavgifter, inkasso, dröjsmålsränta, med mera, presenteras i övergripande drag. Andra regler tar sikte på låntagarens möjlighet att förlänga ett lån. Det finns också alltid med en skrivning om att långivaren har rätt att sälja vidare lånefordran och att låntagaren i sådant fall ska rikta eventuella anspråk till den nya ägaren av fordran.

Konsumentkreditlagen och distansavtalslagen

De två lagstiftningar som främst styr långivning är konsumentkreditlagen och distansavtalslagen. Förstnämnda specificerar det mesta kring långivning och bra att känna till är att reglerna är tvingande till konsumentens fördel. En bank eller ett kreditbolag kan alltså inte sätta reglerna i konsumentkreditlagen åt sidan. I distansavtalslagen finns framför allt regler kring ångerrätt. Det är inte alla som känner till det, men ett låneavtal som ingås på nätet kan ångras inom 14 dagar.