Blogg

Alla har rätt till ett betalkonto

Trots att det det kan upplevas vara närmast en mänsklig rättighet, är det faktiskt en hel del personer i Sverige som inte tillåts öppna vanliga betalkonton. Vad det handlar om är konton med grundläggande konto- och betalningsfunktioner, såsom vanliga lönekonton och transaktionskonton med ett bankkort/uttagskort och möjlighet att betala räkningar och göra överföringar på datorn och på mobila enheter. Från och med den 1 juni i år kommer detta emellertid att ändras. Det datumet träder en ny reglering om att alla ska ha rätt att ha ett betalkonto i kraft. Det sker genom ett par ändringar i det fjärde kapitlet i lagen om betaltjänster (betaltjänstlagen).

Betalkonto är ett måste i dagens samhälle

Det är idag nästan omöjligt att ta del av det moderna samhället om man inte har ett bankkonto med betalningsfunktioner och internetbank. Majoriteten av alla transaktioner görs ju idag digitalt. Den som inte har något bankkonto kan till exempel inte få lön eller andra ersättningar utbetalda direkt utan måste gå till ett bankkontor. Det krävs också att man har ett bankkonto för att man ska kunna använda BankID, som numera är i princip obligatoriskt vid kontakt bland annat med myndigheter.

Utifrån sistnämnda skulle man kunna säga att den nuvarande ordningen helt enkelt motverkar ett effektivt samhälle och att den vidmakthåller ett slags utanförskap för dem som inte kan uppfylla bankernas krav. Det är just dessa utgångspunkter regeringen har haft för ögonen vid utarbetandet av den nya lagstiftningen. I grunden bygger lagen emellertid på en harmonisering av regler på EU-nivå.

Särskilda skäl och penningtvätt

I lagen som träder i kraft den 1 juni kommer det att finnas två undantag. Det ena handlar om penningtvätt. Om det finns misstanke om att en person kommer att använda ett bankkonto för penningtvätt och liknande brottslighet kan nekas en ansökan. Det ena undantaget är en vad som på juridiskt språk kan betraktas som ”gummiparagraf”, som anger att en sökande kan nekas ett betalkonto av ”särskilda skäl”. Det är inte klargjort vad ett särskilt skäl kan vara. I propositionen för lagen har regeringen dock preciserat vad som inte kan vara sådana skäl.

Regeringen skriver till exempel att en konsument som har betalningsanmärkningar och ett skuldkonto hos Kronofogden inte ska kunna nekas att öppna ett betalkonto. Det ska inte heller krävas att man har ett svenskt personnummer för att öppna ett konto.